Enkele Natuurgebieden

Enkele Natuurgebieden

Meer natuur gebieden:
Zeeland telt diverse natuurgebieden, grote, kleine. Sommige gebieden zijn speciaal aangelegd. Na de ingebruikname van de Oosterschelde kering werd  het water minder dynamisch en verdwenen slikken en platen waar de kustvogels voorheen hun voedsel verzamelden en broedden. Om de dieren weer ontwikkelings kansen te geven kwamen er natuur-herstel projecten. Zo werden er delen grond weer onder water gezet.
bijvoorbeeld plan Tureluur bij Zierikzee. Daar leven nu enorm veel kluten, visdieven en strijken hier zo'n duizend rosse grutto's neer tijdens hun trek in augustus om aan te sterken.
--De Schotsman aan het Veese Meer, telt bijzondere orchideeën, zoals de moeraswespenorchis. In mei is het geel van de muurpeper, in augustus wit van de zeldzame parnassia en roze van de zeldzame duizendguldenkruid. Een kudde gemoedelijke Schotse Hooglanders onderhoudt de open graslanden.
-- Het Veerse bos (50 ha) en de kreken : hebben de hoogste vogeldichtheid van alle Deltawateren. Ontstaan door de dijkdoorbraak in 1945 bij de bevrijding van Walcheren. Veere stond toen nog in verbinding met de Noordzee. Waar de dijken doorgebroken waren ontstonden geulen door de getij stromingen, die later moeilijk te dichten waren, waarop men zo'n 50 hectare bos ging aanplanten.
 --Oranjezon (400 ha) gebied met duinen, stuwelen, duingrasland, naaldbos en loofbos. Wist u dat de damherten hier van oorsprong niet voorkomen. Tijdens de onderwater zetting in 1944 zijn hertenkampen opengezet, om te voorkomen dat de herten zouden verdrinken.
-- Boswachterij Westerschouwen
is het grootste bos van Nederland (330 ha groot)
. De Meeuwenduinen, de Verklikkerduinen en de Vroongronden vallen allemaal onder de Kop van Schouwen. In de excursieschuur worden  excursies en informatie aangeboden. Een heuvelachtig duinlandschap, met zandverstuivingen, valleien en duinweiden en vogelrijke bosranden. Vroeger was dit een duingebied. Maar na 1918 werdengrote stukken beplant met dennen, en in de jaren 70 vervolgens met loofbomen. Op de duinen vindt u duinviooltjes, jacobskruid en reigersbek. De drie grote plassen in het gebied zijn waterwinplaatsen. In het duingebeid vond men in maart 2013 de zeldzame levendbarende (!) hagedissen.
- Slot Haamstede (13e eeuw/bij Burgh Haamstede) is van buitenaf te bekijken. Ook het Slotbos en de aangrenzende gebied van de Zeepeduinen zijn de moeite waard. Op het hoge duin ligt een commando post uit de tweede Wereldoorlog: de walvisbunker. Daarin overwinteren honderden vleermuizen zoals de zeldzame franjestaart en de baardvleermuis. In de zomer organiseert Natuur monumenten bunkerexcursies.
-- de Manteling, een eikenbos gebied tussen Domburg en de Oostkapelle met prachtige knoestige oude bomen en een serie mooie landgoederen.
-- Rammekeshoek is ontstaan na de bombardementen van de geallieerden in 1944. Er ontstonden diepe watergeuelen die na het dijkherstel als kreken in het landschap achterbleven. Achter de nieuwe dijk is een natuurgebied ontstaan, waar diverse wilde orchideeën en bijzondere planten groeien. U vindt er
een van de best bewaarde oud bastion forten van West Europa: fort Rammekens(gebouwd in 1547);
-- Rondom Nisse, op Zuid Beveland, vindt u een prachtig heggengebied met bloemdijken.
-- Het verdronken land van Saeftinghe, op Zeeuws Vlaanderen, is het grootste brak water schorren gebied van West Europa. Een uniek uitgestrekt meng-gebied van zeewater en rivierwater. Een van de wildste en minst aangetaste natuurgebieden van Nederland met bijzondere planten en veel vogels die er foerageren en broeden.
- Schelphoek bij Zierikzee: ontstaan na de overstromingsramp van 1953. Een broedvogeleiland waar oa een visdief en dwergsternkolonie is gevestigd.

- Volgerland aan de Westkust van Goeree ligt op de overgan van duin naar polder. Via een kronkelende kreek loopt zout water dit gebied in. Regelmatig worden er lepelaars, kleine zilverreigers gespot. Er loop een wandelroute en er is een vogelkijkpunt.
Lepelaars komen ook regelmatig voor op een terrein in Vlissingen Oost.
De Yerseke Moer is bekend vanwege de vele weidevogels die daar te vinden zijn.
 - De Zwaakse Weel ligt ten zuiden van Goes en is een van de grootste natuurgebieden in de Zak van Zuid Beveland met z’n brede kreek, akkertjes met oude gewassen en een hoogstamboomgaard.